MOPS Sopot

Forum dla rodziny „ Zdrowe relacje-kapitał przyszłości”
Miejsce: Biblioteka Sopocka „Sopoteka”
Czas: 5.12.2019 r godz. 9:30- 14:00
Dedykowane dla: mieszkańców Sopotu, specjalistów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.


Imię i nazwisko:

e-mail:

Reprezentuję instytucję
Jestem osobą prywatną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w celu prowadzenia rejestracji na Forum dla rodziny „ Zdrowe relacje- kapitał przyszłości”.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) zwanym dalej RODO,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopot; (numer telefonu: 58 5511710, adres e-mail: mops@mopssopot.pl) dalej zwany MOPS;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
  adres e-mail: iod@mopssopot.pl; dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie: https://bip.mopssopot.pl/ w zakładce: RODO;
 3. MOPS będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu uczestnictwa w Forum dla Rodziny „Zdrowe relacje – kapitał przyszłości!” w dniu 05.12.2019 r. na podstawie zgody, które może być odwołana w dowolnym czasie,
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane (przetwarzane) będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (wskazanego w pkt.3), do czasu zakończenia uczestnictwa w Forum dla Rodziny „Zdrowe relacje – kapitał przyszłości”,
 6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowych będą podmioty uprawnione z mocy prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty świadczące usługi na rzecz MOPS w Sopocie na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania np. podmioty sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.
 7. W związku z przetwarzaniem przez MOPS w Sopocie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępnione dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art.18 RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczyło przypadków, w których MOPS w Sopocie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez MOPS w Sopocie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.